המפתח להבנת האיסלאם

Book in text:

   המפתח להבנת האיסלאם

المفتاح لفهم الإسلام  باللغة العبرية


מאת:
עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיחה
د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة

 


EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)
المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية

 

WWW.ISLAMLAND.COM

 

 

 

   המפתח להבנת האיסלאם
 

המחבר :
עבד אל-רחמן בן עבד אל-כרים אל שיחה

 

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)
המרכז האירופי ללימודי האיסלאם

 

תרגום: חמדי עומראן
עריכה : אחמד עבד אל-מקסוד

 

© כל הזכויות שמורות למחבר: עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה
 
תוכן העניינים

מה זה איסלאם?.......................................................................6
עמודי התיווך של האיסלאם.......................................................8
מי הוא השליח של האיסלאם?....................................................8
מה אמרו על הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום.............................10
התפילה.................................................................................10
הזכאת...................................................................................11
צום חודש רמדאד'ן..................................................................12
העלייה לרגל..........................................................................13
האימונה באללה.................................... ................................15
האימונה במלאכים..................................................................16
האימונה בספרים של אללה ....................................................16
מה זה קוראן? .......................................................................18
האימונה בשליחים.................................................................18
האימונה ביום האחרון............................................................19
האימונה בגזירת גורלו של אללה ...........................................20
עיקרונות היסוד של האיסלאם................................................20
המוסר באיסלאם .................................................................21
הזכויות באיסלאם ...............................................................21
מה אתה יודע על האיסלאם? ................................................22
האיסלאם וההון ..................................................................31
האיסלאם והאישה ..............................................................31
האיסלאם והמין ..................................................................32
 התנהגות האיסלאם עם הבלתי מוסלמים...............................33
האיסלאם וכיבוד הדות השממיות האחרות..............................33
מה אמר הקוראן הקדוש על הנביא משה עליו  השלום..............34
מה אמר הקוראן על הנביא ישוע ואמו מרים עליהם  השלום......34  
האיסלאם והמלחמה ...........................................................34
האיסלאם והסביבה ............................................................35
האיסלאם וניקיון ................................................................36
האיסלאם והידע ................................................................37
השפעת התרבות האסלאמית על המידע המודרני  ................38
המעלות של המדע והתרבות של האיסלאם ..........................41
חלק מהנסים של הקוראן הקדוש ........................................42
הקוראן ותחילת היקום ......................................................43
הקוראן והתפשטות היקום..................................................46
הקוראן וגלגלי הרקיע .......................................................47
הקוראן והלחץ האווירי.......................................................49
הקוראן והחשיכה ברמות העליונות של חלל .........................50
הקוראן והאטום ...............................................................51
הקוראן והמין האנושי .......................................................51
הקוראן והמצרים בין הימים................................................57
הקוראן והחושך של עומקי הימים........................................58
 הקוראן והגלים הפניים ....................................................59
הקוראן וההרים.................................................................63
המים והחיים ...................................................................64
למה נוטרים איבה לאיסלאם? ............................................66
למה אתה חייב להיות מוסלמי...........................................67
הסיום ...........................................................................68

 

 

 


 

 

 

מה זה איסלאם?

המשמעות של האיסלאם היא להיכנע לאללה יתעלה על ידי הציות להוראותיו של אללה יתעלה ולא לשתף איתו מישהו אחר ולהתרחק מהאיסורים שלו. אסלאם הוא קשר מתמיד בין המוסלמי לבין בוראיו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב :" אללה חפץ להקל עליכם ואינו חפץ להקשות עליכם" (סורת הפרה:185) .
-האיסלאם הוא דת השלווה הנפשית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואם תיאלץ לפנות להם עורף, בעודך משחר ומקווה לרחמי ריבונך, דחה אותם בדברי נועם" (סורת המסע הלילי:28).
-האיסלאם הוא דת של רחמים וחמלה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" אללה יתעלה ירחם על הרחמנים אשר ירחמו על האנשים" (מסופר על ידי תרמזי).
-האסלאם הוא דת של אהבה שקורא לאהבת הטוב לאחרים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " האהובים ביותר מאנשים  לאללה יתעלה הם  אלה המועילים ביותר לאחרים" (מסופר על ידי תרמזי).
-האיסלאם הוא דת שאין בה כל בלבול, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" לא שלחנו לפניך בלתי אם בני אדם אשר גילנו להם את דברנו, שאלו-נא את בעלי דבר-התוכחה, אם אינכם יודעים" (סורת הדבורה:43).
-האיסלאם הוא דת אשר הורדה מעם אללה יתעלה לכל האנושות,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא שלחנוך כי אם אל כלל האנשים, למען תהיה מבשר ומזהיר, ואולם מרבית האנשים אינם יודעים" (סורת שבא:28).
-האיסלאם הוא דת שמוחלת את כל החטאים הקודמים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " האיסלאם מוחק את כל החטאים שנשעו לפניו" (מסופר על ידי מוסלם).
-האיסלאם הוא דת שלמה ומושלמת שבטלה את כל הדתות הקודמות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " נאסרו עליכם נבלה ודם ובשר חזיר, וכל אשר הוקרב לכבוד אחרים זולת אללה, והבהמה אשר מתה בחנק, או במכות, או בנפילה אל התהום, או בנגיחה, ואשר טרפוה חיות טרף – אך לא אשר שחטתם – וכל אשר הועלה קורבן על במת אלילים, ולהפיל גורל בחיצים. מעשה הפקרות הוא לכם. היום אמרו הכופרים נואש מדתכם, על כן אל תיראו מפניהם, כי אם אותי היו יראים. היום סיימתי לכונן לכם את דתכם והשלמתי את חסדי עליכם, ושבע רצון אני כי האיסלאם היה לכם לדת. – ואולם כל הנאלץ לעת רעב, אך לא עד כדי אשם, הנה אללה סולח ורחום" (סורת השולחן: 3 ).

 האיסלאם מבוסס על כמה מעשי פולחן, חלק מהם מילולי וחלק אחר מעשים פיזיים אשר משחקים תפקיד חשוב בשיפור נימוסיו של האדם ומטהרים את נשמתו ושומרים על השלמותה ואחדותה של החברה המוסלמית.


עמודי התיווך של האיסלאם

המשמעות של  משפט הייחוד

מצוות העדות (להעיד שאין אלוה מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליח אללה).
האדם המוסלמי חייב להצהיר על דבקתו בשני עיקרונות היסוד של ההלכה האיסלמית, האדם המוסלמי מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה וכי מוחמד הוא שליחו ועבדו של אללה, העדות זו נחשבת למפתח האימונה באיסלאם שמשמעותה:

1- אללה לבדו הוא הבורא של היקום
2-אללה יתעלה הוא אשר מסדר את ענייניו של היקום
3- אללה לבדו הוא אשר ראוי לפולחן

המשמעות של העדות השנייה היא להאמין כי הנביא מוחמד הוא שליחו ועבדיו של אללה יתעלה, עדות זו מחייבת להאמין בשליחותו של מוחמד עליו השלום בהיותו אחרון הנביאים ולציית להוראותיו.

 

 מי הוא השליח של האיסלאם?

הוא אבו אל-קאסם מוחמד בן עבדאללה בן עבד אל-מוטלב מצאצאו של עדנן בנו של הנביא ישמעאל בן אברהם עליהם השלום. אמא שלו היא אמינה בת ווהב ממשפחתו של עדנן.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נולד בשנת 571 בשבט קורייש שזכה בכבוד כל השבטים הערביים אז, הוא חי בעיר הקדושה "מכה" שהיוותה מרכז דתי חשוב בחצי אי הערב, ובה נמצאת הכעבה  הקדושה שנבנתה על ידי הנביא אברהם ובנו ישמעאל עליהם ברכה ושלום.
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  הוא עבדו של אללה יתעלה ואחרון הנביאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " מוחמד אינו אב לאיש מכם, כי אם שליח אללה וחותם הנביאים, אללה יודע כל דבר" (סורת המחנות:40).
אללה שלח את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לכל האנושות כדי להדריך אותם לדרך הישרה ולהזהיר אותם משקר ורע.
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נהג בצדק, יושר ונאמנות, הנביא מוחמד עליו השלום מעולם לא בגד או פגע באף אחד אפילו לפני ההתגלות, הנביא מוחמד עליו השלום היה ידוע בקרב בני עמו בכנוי "אלאמין" הנאמן.
אללה ישתבח שמו ויתעלה תאר אותו בקוראן הקדוש: "וניחנת בסגולות נשגבות" (סורת הקלמוס:4).
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נשאר במכה במשך שלושה עשר שנים בעודו קורא לבני עמו להאמין בשליחותו ובייוחדו של אללה יתעלה. לאחר מכן הוא היגר לעיר אלמדינה וקרא לתושביה להאמין בדת האסלאם, אנשי אלמדינה האמינו בדת האיסלאם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום חזר וכבש את מכה שמונה שנים לאחר הגירתו, ומת בגיל 63 לאחר סיום הורדת הקוראן הקדוש מעם אללה יתעלה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.
 

 

 
מה אמרו על הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום

בספרו "סיפור הצווליזציה" כתב "וול דיוראנת" בחלק האחד עשר: אם אנו מעריכים את האנשים לפי השפעתם על האחרים, אנו נגלה כי שליח המוסלמים הוא האיש הגדול ביותר בהיסטוריה. הוא בּלם את האדיקות העוורת והאגדות והצליח לבסיס לדת חדשה שהצליחה להישאר עד עצם היום הזה לצד היהדות והנצרות.
הפרופסור "ג. לופון" כתב בספרו "תרבות הערבים": אם אנו מבחינים את דרך השפעת האיש, נמצא שמוחמד היה האיש הגדול בהיסטוריה. רבים הם המזרחנים המדענים במערב שהכירו אותו היטב, על שאף מספר מהמערביים הכחישו את השליחות שלו.
"וול דיורנת" אמר בספרו (סיפור התרבות) השליח של המוסלמים הוא האישיות הגדולה ביותר לאורך ההיסטוריה משום שהצליח לרסן את הקנאות ואמונות טפלות ולהפיץ דת קלה וברורה שהחזיקה מעמד עד היום הזה.
המזרחן האנגלי טומס קארליל כתב על הנביא מוחמד בספרו "הגבורים", הוא כתב : "מימי ניעוריו נודע כבחור נבון ובעל מחשבות, חבריו ובני עמו כינו אותו "הכּן והנאמן" כי ידעו את כנותו בדבריו ובמעשיו. הם הכירו אותו חכם, הקפיד לדבר את הטוב בלבד, היה בכל ימי חייו בעל מרץ, נדיב, בר לבב,  רחום, חנון, ירא שמים, ונכבד.  
המשורר הגרמני " גותה' " אמר : "חקרתי בהיסטוריה על דוגמה ומופת ומצאתי את הנביא הערבי מוחמד עליו בירכה ושלום".

התפילה
התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם מתחילה להיחלש הוא שומע את קולו של המואזן (הקורא לתפילה) בעודו קורא לתפילה אשר מחזקת את אימונתו, המוסלמים מתפללים חמש תפילות ביום ובלילה, גברים חייבים לקיים את התפילה במסגד, התפילה באיסלאם משחקת תפקיד חברתי חשוב ומחזקת את הקשרים בין המוסלמים אשר נפגשים מדי יום במסגד, התפילה מסירה את כל ההבדלים החברתיים על רקע שהמוסלמים עומדים בשורה אחת זה לצד זה במהלך התפילה ללא כל קשר למעמד החברתי וגזע כיוון שכולם שווים בפני אללה יתעלה.
 

 


הזכאת
הזכאת היא אחוז קבוע של כסף שהמוסלמי העשיר משלם לעניים ולנזקקים כדי לעזור להם  לספק את הצרכים שלהם ולהציל אותם מהענווה של ההזדקקות, זכאת היא חובה על כל מוסלמי שמחזיק את השיעור המינימאלי שמחייב שילום זכאת,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם לא נצטוו בלתי אם לעבוד את אללה, בייחדם לו את דתם כחניפים, ולקיים את התפילה ולתת זכאת. זאת היא הדת הנכוחה" (סורת הראיה:5).
   

צום חודש רמדאד'ן


המוסלמים צמים למשך חודש אחד בשנה מבוקר ועד הערב בחודש רמדא'ן, מוסלמים חייבים להימנע מכל דבר ששובר את הצום, בין אם זה יהיה אוכל, שתייה, או קיום יחסי מין, ולהימנע גם משקר, רכילות ודיבה אשר עלולים לשבור את הצום.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, נכתב בספר כי מצווה עליכם לצום כשם שנכתב על אלה שהיו לפניכם, למען תהיה בכם יראה." (סורת הפרה:185).

באמצעות הצום ירגיש המוסלמי בסבלם של הנזקקים והעניים שאינם  מוצאים מספיק מזון, ביגוד או מקום מגורים, דבר שמאיץ אותו למלא את הצורכים שלהם.
 


העלייה לרגל

העלייה לרגל באיסלאם היא הביקור בכעבה ובהר ערפאת וכמה אתרים קבועים בזמנים קבועים, כמו כל מצוות-היסוד, גם מצוות ה"חג'" חלה הן על המוסלם והן על המוסלמית, הבוגרים והבריאים בגוף ובנפש. על המוסלמים לעלות לרגל למכה לפחות פעם אחת בחייהם, אם כי ההלכה פוטרת מאמינים מלקיימה או מתירה להם ליפות כוחם של אחרים לבצעה בשמם - מסיבות בריאות.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" האנשים מחויבים בפני אללה לעלות לרגל אל הבית – כל היכול לצאת לדרך, ואולם כל הכופר, הנה אללה אינו נזקק לשכוני העולמים" (סורת בית עמרם:97).


העונה של העליה לרגל נחשבת לאיסוף הגדול ביותר של המוסלמים מכל רחבי העולם אשר מתפללים בתפילה אחד בעודם לובשים אותם בגדים ומקימים מצווה אחת, ללא כל הבדל ביו העשירים והעניים, הלבנים והשחורים, ערבים ולא ערבים דבר שמדגיש את האחווה והאחדות בין המוסלמים .

 


 
יסודות האימונה

האימונה באללה

האימונה באללה מחייבת את המוסלמים להאמין בקיומו של אללה לבד  שאין לו שותף אשר ברא את היקום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ריבונכם הוא אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ בשישה ימים ואחר ישב בגאון על כס הכבוד. הוא עוטה על היום את כסות הלילה החש לבוא בעקבותיו. וברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, וכולם כפופים לדברו. אכן, שלו היא הבריאה ובידיו כל דבר. יתברך אללה ריבון העולמים" (סורת ממרום החומה:54).
אללה הוא ריבונם של העולמים ללא שותף, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, תפילתי וקורבני וחיי ומותי הם לאללה ריבון העולמים.* אין לו שותף, ועל כך ציווני, ואני ראשון המתמסרים" (סורת המקנה:162-161).
אללה יתעלה לבדו הוא הראוי לפולחן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" מעולם לא שלחנו לפניך שליח בלא שיגלינו לו לאמור, אין אלוה מבלעדי, לכן עבדוני"(סורת הנביאים:25).
האימונה באללה יתעלה מחייבת גם להאמין שאללה לבדו הוא אשר ראוי לשמות היפים והוא נעלה מכל פגם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא יוצר השמים והארץ: הוא עשה לכם נשים כעצם מעצמכם, וגם את המקנה –זכר ונקבה, והרבה את זרעכם בזאת. אין דומה לו, והוא השומע והמבחין" (סורת המועצה:11).

 
 
האימונה במלאכים

האימונה במלאכים מחייבת להאמין בקיומם של המלאכים, אללה יתעלה ברא אותם למען עבודתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב "המשיח לא יסלוד מלהיות עבד לאללה, ואף לא המלאכים המקורבים, כל הסולד מלעבוד אותו ושחץ בלבו – את כולם עוד יאסוף אליו יחדיו" (סורת הנשים:172).
אללה יתעלה הטיל על המלאכים תפקידים מסוימים והם פועלים על פי פקודתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, שמרו על עצמכם ועל משפחתכם מפני אש אשר הדלק לה הם האנשים והאבנים, מופקדים עליה מלאכים קישחים ומשחיתים אשר לא יפרו את פקודת אללה, ויעשו את אשר יורום"(סורת האיסור:66).
המלאכים אינם שותפים או יריבים לאללה יתעלה אלא שעבדים מכובדים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ואולם הם אומרים, הרחמן הוליד בן. ישתבח שמו! רק עבדים מכובדים הם.* הם לא יקדימו אותו בדברים, ויעשו כדברו." (סורת הנביאים:27-26
אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על השמות והתפקידים של כמה מלאכים בעוד שלא דיווח לנו על מלאכים אחרים.

האימונה בספרים של אללה
אללה יתעלה ציווה על המוסלמים להאמין בספרים השמימיים שהורדו על השליחים מעם אללה להבהיר אותם לאנושות, חלק מהספרים האלה הם:

1-   כתבי הקודש של איברהים, הקוראן הקדוש הבהיר לנו חלק מהעיקרונות הדתיים שנזכרו בהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אם לא סיפרו לו על הכתוב בגוויליו של משה,* ושל אברהם אשר עמד בכל חובותיו,* על כי נפש עמוסה לא תעמוס את משא זולתה,* ועל כי לזכותו של אדם יעמדו רק המעשים שעשה,* וכי עתידים מעשיו להיחשף, ואז יבוא על גמולו המלא,* וכי סוף כולם לשוב אל ריבונך" (סורת הכוכב:42-36).
2- התורה, הוא הספר הקדוש אשר ירד על הנביא מושה עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הורדנו את התורה ממרומים, ובה הדרכה ואור . על- פיה היו הנביאים אשר התמסרו חורצים משפט ליהודים, וגם הרבנים והחכמים שפטו על-פי ספר אללה שהופקד בידיהם למשמרת, ואשר עליו העידו. אל תיראו מפני האנשים, ורק אותי היו יראים, ואל תמכרו את אותותי באפס מחיר. אשר לא ישפטו על-פי כל אשר הוריד אללה ממרומים, אלה הם הכופרים" (סורת השולחן:44).
3- הזבור, הוא הספר אשר הורד מעם אללה על דוד עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" גילינו לך (דברי נבואה) כשם שגילנו לנוח ולנביאים אחריו. וגילינו לאברהם ולישמעאל וליצחק וליעקב ולשבטים ולישוע ולאיוב וליונה ולאהרון ולשלמה. לדוד נתנו את הזבור"(סורת הנשים:163).
4-  האונגליון, הוא ספר קודש אשר הורד מעם אללה על ישוע עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אחריהם הקימונו את ישוע בן מרים למען יאשר את התורה אשר נגלתה לפניו, ונתנו לו את האוונגליון, ובו הדרכה ואור, למען יאשר את התורה אשר היתה לפניו, ובו אור ומוסר השכל ליראים" (סורת השולחן:46).
האדם המוסלמי חייב להאמין בספרים השמימיים אשר הורדו על השליחים מעם אללה יתעלה, הספרים אלה אינם אותם ספרים מסולפים הנמצאים בשמוש כעת.
הקוראן הקדוש דיווח לנו על חלק ממה שנזכר באוונגליון כגון הבשורות על בואו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " וכתוב טובה לזכותנו בעולם הזה ובעולם הבא, כי חזרנו בתשובה אליך. אמר, עונשי, אכה בו את אשר אחפוץ ורחמי חובקים כל דבר. אכתוב אותם לזכות היראים ונותני הזכאת והמאמינים באותותינו,* אשר ילכו עם השליח, הנביא איש אומות  העולם, אשר אותו ימצאו רשום אצלם בתורה ובאוונגליון. הוא יצווה עליהם לנהוג בדרך ארץ ויאסור עליהם את המגונה, ויתיר להם את המאכלות הטובות ויאסור עליהם את התועבות, ויסיר מעליהם את הנטל ואת הכבלים המכבידים עליהם. אשר יורד עמו ממרומים, אלה ישעו חיל" (סורת ממרום החומה :157-156).
5- הקוראן הקדוש, האנשים חייבים להאמין בדברים של אללה יתעלה שהורדו על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, ולהאמין כי הקוראן הקדוש הוא אחרון הספרים אשר ביטל את כל הדתות שקדמו לדת האיסלאם.
 
מה זה קוראן?

הקוראן הקדוש הוא החוקה של המוסלמים שממנו הם שואבים את ההוראות אשר  המארגנים  את ענייני הדת והחיים, הקוראן הקדוש שונה מהספרים האלוהיים הקודמים:
-הקוראן הוא אחרון הספרים אשר ירדו מעם אללה ישתבח שמו ויתעלה ועד יום תחיית המתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אנו עצמנו הורדנו ממרומים את דבר-התוכחה, ואנו שומריו מכל משמר" (סורת אלחג'ר:9).
-הקוראן כולל את כל החוקים הנדרשים להקמת חברת רפורמה באופן ששומר את כל הזכויות של האדם.
-הקוראן מתעד את  כל סיפוריהם של הנביאים ושליחים ומה שקרה להם עם בני  עמיהם החל מאדם הראשון עליו השלום ועד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.
-הקוראן הקדוש הורד מעם אללה יתעלה כדי להיות בתור שלווה, אושר ויציבות לכל האנושות.
 
האימונה בשליחים
האדם המוסלמי חייב להאמין בכך שאללה ישתבח שמו ויתעלה בחר את המטיבים מבין האנשים להיות שליחים כדי להעביר את המסר שלו לאנושות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כבר לפניך שלחנו שליחים. על כמה מהם סיפרנו לך, ועל כמה לא סיפרנו. שום שליח לא יביא אות אלא אם ירשה אללה. וכאשר יקום דבר אללה, ייערך משפט צדק, והשוגים בהבל ילכו לאבדון" (סורת הסולח:78).
האדם חייב להאמין כי כל השליחים היו מבני האדם , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא עשינו להם גוף שאינו נצרך למזון, והם לא חיו לנצח" (סורת הנביאים:8).
אנו חייבים להאמין בכל השליחים ללא הפליה ביניהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים באללה ובשליחיו והרוצים להפריד בין אללה לבין שליחיו, והאומרים, נאמין בכמה ונכפור בכמה, והרוצים לנקוט בדרך ביניים,* כל אלה כופרים לאמיתם הם, עונש מחפיר הכינונו לכופרים." (סורת הנשים:151-150).

האימונה ביום האחרון
האימונה ביום האחרון היא להאמין שחיי העולם הזה יבואו לסוף שנקבע להם על ידי אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל אשר בארץ סופו לכלות" (סורת הרחמן:26).
1- להאמין בתחיית המתים, אללה יתעלה יחיה את כל האנושות ערומים ביום תחיית המתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הכופרים טענו כי לעולם לא ייעורו (מן המוות). אמור, אדרבא, חי ריבוני! אכן יעוררוכם ויודיעוכם את אשר עשיתם. אין קל מזה לאללה" (סורת הנופלים בפח:7).
2- להאמין באסיפת האנשים ביום הדין, אללה יתעלה יאסוף את כל הבריאה ביום תחית המתים ויחשב אותם על מעשיהם, אללה ישתבח שמו ויתלעה אמר בספרו הנשגב" ביום ההוא נסיע את ההרים ממקומם. ואתה תראה את הארץ חשופה. אז נאספים (מן הקברים) ולא נותיר מהם אחד." (סורת המערה:47).
3- אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום תחיית המתים נציב את מאזני הצדק, ושום נפש לא תקופח כמלוא נימה. גם אם יהיה משקל כגרעין חרדל, נביאם, כי אין כמונו לעשיית החשבון" (סורת הנביאים:47).
4- להאמין בכך שהאיברים של גוף האדם יעידו עליו ביום תחית המתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  ביום אשר ייאספו אויבי אללה אל האש, יעברו בסך,* ובהגיעם אליה, יקומו אוזניהם ועיניהם ועורם להעיד על מעשיהם.* אז יגידו לעורם, מדוע העידות עלינו? הוא יגיד, דובבני אללה המדובב כל דבר. הוא ברא אתכם לראשונה ואליו תוחזרו." (סורת המוצגים אחד אחד:22-21).
 
האימונה בגזירת גורלו של אללה
האימונה בגזירת גורלו של אללה היא להאמין כי אללה ישתבח שמו ויתעלה יודע את הכל לפני יצירתו ומה שיקרה להם אחר כך, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  בראנו כל דבר על-פי גזרתנו" (סורת הירח:49).
כל מה שהתרחש בעבר ומתרחש בהווה או יתרחש בעתיד ביקום הזה היה ידוע לאללה לפני יצירתו  בהתאם לרצונו של אללה יתעלה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר" עבד אינו מאמין עד שיאמין בגזירת גורלו של אללה יתעלה הן בטובות והן ברעות ". ( מסופר על ידי תרמזי).
1- האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה מחזקת את דבקות הלב באללה יתעלה וההיסמכות עליו.
2- האימונה בגזירת הגורל מובילה לשלווה נפשית ואושר אמיתי  משום שהמאמין אינו מצטער על אשר החמיץ, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא יפקוד אסון את הארץ או אתכם אשר לא נרשם בספר בטרם נחוללו. אין  קל מזה לאללה.* לפיכך אל תצטערו על אשר החמצתם ואל תעלצו באשר השגתם. אללה אינו אוהב את היהירים הרברבנים" (סורת הברזל:23-22).
3- האימונה בגזירת הגורל מקילה את השפעת האסונות והצרות על האדם המאמין, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המאמין החזק טוב, ויותר קרוב אל אללה מהמאין החלש. בכל מצב טוב שמור על מה שיועיל לך, והיעזר באללה, ואל תיכנע אם יפגע בך משהו".
4- האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה היא לסומך על אללה יתעלה בכל העניינים בחייו בעולם הזה וגם להחשיב את האמצעים שמובילים להשגת מטרותיו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לא אמר לאיש ששאל אותו "תן גמליך ללכת באופן חופשי ותבטח באללה" אלא שאמר לו " תקשור את הגמל שלך ולאחר מכן תסמוך על אללה".

עיקרונות היסוד של האיסלאם

עיקרונות היסוד של האיסלאם הם השמירה על הנפש, הכבוד, הכסף והזרע, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה יתעלה עשה את החיים, העושר, הכבוד כקדושת היום הזה (היום התשיעי לחודש דו אלחג'ה לפי לוח השנה המוסלמי).   

 
המוסר באיסלאם
האיסלאם אסר את המעשים המגונים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב :"  אמור, כל שריבוני אסר הן התועבות, בין גלויות ובין נסתרות, והפשע, והפגיעה בלא צדק, ולצרף לאללה שותפים אשר הוא לא הוריד ממרומים כל אסמכתא לאמיתות, ולהגיד על אללה דברים אשר לא תדעו." (סורת ממרום החומה : 33).

הזכויות באיסלאם
האיסלאם הטיל על חסדיו זכויות וחובות במטרה לחזק את הקשרים בין בני האדם בחברה האיסלאמית כגון הזכויות של ההורים, הילדים והשכנים וכו.., אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " עבדו את אללה ואל תצרפו לו כל שותף, וגמלו חסד עם אביכם ועם אמכם ועם קרובי משפחתכם ועם היתומים והנזקקים ועם השכן קרוב המשפחה ועם השכן הזר ועם הרע אשר לצדכם ועם ההולך בדרכים ועם העבדים אשר בבעלותכם. אללה אינו אוהב היהיר והרברבן" (סורת הנשים: 36 ).
לדרכים ולשווקים יש זכויות באיסלאם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " תיזהרו מפני ישיבה בדרכים". שאלו את הנביא:" מה לעשות אנו מוכרחים לשבת ולדבר, הוא אמר :"אם תעמדו על ישיבה שתתנו לדרך את זכותה", שאלו ומה היא הזכות של הדרך? הנביא מוחמד עליו השלום אמר: "להימנע מהסתכלות, להימנע מלהזיק, להשיב על דרישת שלום, להורות על טוב ולהזהיר מפני רע" (צחיח אלבוכרי).

 
הרחמנות כלפי בעלי החיים נחשבת לסיבה לסליחת החטאים ולכניסה לגן עדן. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " איש אחד הלך בדרכו וחש צמאון רב, הוא מצא באר, ירד ושתה ובצאתו מצא כלב בולע חולות מצמאונו, האיש אמר הכלב צמא מאוד כפי שהייתי, הוא ירד לבאר מלא את נעליו במיים, עלה והרווה את הכלב. אללה הודה לו וסלח לו את חטאיו. שאלו את הנביא האם יש לנו שכר ביחס הטוב לבעלי החיים? הוא השיב בכל יצור חי יש שכר" (צחיח אלבוכרי).
האיסלאם עשה את עינוי בעלי החיים לאחד המעשים המובילים לגיהנום, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אשה אחת כלאה חתול עד שמת וגורלה הוא גיהנום . היא לא האכילה, לא השקתה, ולא שחררה אותו לאכול מאשפת האדמה" (צחיח אלבוכרי).

מה אתה יודע על האיסלאם?
1-כעבה: כאשר ישמעאל בנו של אברהם ו הגברת הגר עליהם השלום נולד, הדבר שעורר את הקנאה של שרה אשתו השנייה של אברהם ובקשה ממנו להרחיק את שניהם ממנה, אז אללה יתעלה השרה לנביא אברהם לקחת את אותם לעיר הקדוש מכה, אברהם נענה לצוו האלוהי של אללה יתעלה והיה מבקר בהם מעת לעת, הוא התרחק מהם לתקופה של זמן וכשחזר ראה את בנו ישמעאל יורה חצים ליד הבאר של זמזם, וכאשר ישמאאל ראה את אביו הנביא אברהם מיהר לחבק אותו, אברהם אמר " הוי ישמעאל, אללה ציווה עלי לבנות בית כאן, הם החילו יחד לבנות את הקירות של ביתו של אללה יתעלה, ישמעאל היה אוסף את האבנים והסלעים בעוד שהנביא אברהם היה בונה את הקירות של הבית, לבסוף הם הניחו את האבן שעמדו עליו שניהם והתפללו לאללה" הו אללה קיבל מאתנו, עבור אכן אתה כל שמיעה וכל הרואה"
המוסלמים מכל רחבי העולם פונים לכיוון הכעבה במהלך תפילותיהם;  כיוון שזה הבית הראשון של אללה יתעלה על פני האדמה . אללה ישתהח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הבית הראשון אשר יוסד לאנשים הוא זה אשר בבכה, ובו ברכה והדרכה לשוכני העולמים." (סורת בית עמרם :96).

 

הכעבה נחשבת לסמל של איחוד האימונה ומעידה על האחדות של המוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתלעה אמר בקוראן הקדוש " לאללה המזרח והמערב, ובכל אשר תפנו, שם פני אללה, אללה מקיף כל מרחב ויודע" (סורת הפרה:115).
הליכת המוסלמים מסביב את הכעבה לא נחשבת לעבדוה לכעבה בפני עצמה כיוון שהם עובדים את אללה לבדו ללא שותף, אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב " בשל כך יעבדו-נא את ריבון הבית הזה,* אשר האכילם לעת רעב, והבטיחם מסכנה" (סורת קוריש:4-3).
2- האבן השחורה: אחרי שאברהם עליו השלום סיים את בניית הכעבה, אבן אחד היה חסר על מנת להשלים את בניית הכעבה, אז הוא ביקש מבנו ישמעאל לחפש סלע שהלך לחפש סלע וכשחזר גילה שאביו הניח את האבן  השחור במקום האבן החסר, אז הוא שאל את אביו: הוי אבא, מי הביא את האבן זה? אברהם השיב: המלאך גבריאל הביא אותו אליי מן השמים.

 

הסלע הזה היה לבן בתחילת הדבר, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו על כך כאשר אמר " האבן השחור הורד מגן עדן בעודו לבן יותר מחלב ונהפך לשחור בשל החטאים של בני האדם" (מסופר על ידי תרמזי).    
3- מקום העמידה של אברהם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הפינה הימינית ומקום העמידה של אברהם הם שתי אבנים יקרים מגן עדן, אלמלא שאללה הסיר את האור שלהם היו מאירים כל מה שהיה בין המזרח והמערב" (צחיח בן חבאן).

 

הנביא אברהם עליו ברכה ושלום השתמש באבן זאת לעמוד עליו במהלך בניית הכעבה, בנו ישמעאל עליו השלום היה עוזר לאביו אברהם עליו השלום בבניית הכעבה,  בניית הכעבה נחשבת לאחד המעשים החביבים לאללה יתעלה, לכן הוא עשה את עקבות רגליו של אברהם על האבן זאת בתור הנצחה ותכחה לצאצאים של אהרהם עליו השלום.  
 


4- הבאר של זמזמם: כאשר הברהם עליו השלום  הביא את אמו של ישמעאל בעודו פעוט, כאשר אללה יתעלה השרה לו להשאיר אותם במקום סמוך לכעבה, הוא השאיר אותם באתר זמזם, באזור שאף אחד אינו גר במקום זה, אברהם השאיר אותם עם כמה תמרים ונאד מים, מיד לאחר שאברהם החיל לעזוב את המקום הזה, אמו של ישמעאל החילה ללכת אחריו ואמרה לו: הוי אברהם, האם  אתה תלך ותעזוב אותנו בעמק הזה לבדנו? היא חזרה על המשפט שלה כמה פעמים בעודו לא  מביט בה, אז היא אמרה: האם אללה הורה לך לעשות את זה? הוא השיב: כן, אמרה : אללה לא יזניח אותנו, אברהם המשיך האלה, וכאשר הגיע לגבעה שבה לא יכולים לראות אותו, פנה לעבר הכעבה והרים את ידו ואמר" ריבוננו, הנה הושבתי את זרעי בעמק אשר לא ינבוט בו זרע, אצל בתיך הקדוש, ריבוננו, למען יקיימו את התפילה. על כן מלא לבם של האנשים בכיסופים אליהם, ושלח להם פרנסה מכל פרי למען יכירו טובה" (סורת אברהם:37).
גברת הגר אשתו של הנביא אברהם עליו השלום ינק את בנה ישמעאל ושותה מהמים שהיו לה. כאשר המים אזלו, היא והילד שלה הפכו לצמאים מאוד, היא ראתה את הילד שלה מתייסר מצמאן בעודו בוכה. אז היא מיהרה לגבעה הקרובה ביותר, שהייתה התלולית של ספאא, היא עמדה שם והביטה בתקווה שאולי תוכל לראות מישהו, אבל היא לא יכלה לראות אף אחד. לאחר מכן היא ירדה וברגע שהיא הגיעה לעמק, היא התעטפה בגלימה שלה ורצתה בעמק המדברי הזה בקשות , עד שהגיע לתלולית של מרוא. היא התבוננה בתשומת לב, בתקווה שאולי תוכל לראות מישהו וחזקה על המעשה הזה שבע פעמים, בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" זה הוא המקור של המסורת של (סעי) הליכה וריצה) בין התלוליות של ספא ומרווה, כשהגיעה אל מרווה (בפעם האחרונה) שמעה קול, היא הרגיעה את עצמה והאזינה בהקשבה, היא שמעה את קולו שוב ואמרה: אני רוצה לשמוע את קולך, האם אתה תוכל לעזור לי, אז היא ראתה מלאך במקום של זמזם מקשה האדמה בכנפיים שלו עד שהמים זרמו ממקום זה, גברת הגר החילה במהירות להכיל את על ידי יצירת סייג מסביבם ומלאה את נאד המים שלה, הנביא מוחמד עליו השלום הוסיף" אללה ירחם על אמו של ישמעאל, אם היא נתנה למים לזרום מבלי לנסות לשלוט בהם או לא לקחה בידה מן המים כדי למלא את נאד המים שלה , אז המים היו שוטפים את פני כדור הארץ" (מסופר על ידי בוח'ארי).

 


6-  ספא ומרווה: אלה הם שתי תלוליות שאמו של ישמעאל רצה בינהן ועמדה עליהן תוך חיפוש אחרי מזון ומים. המוסלמים במהלך קיום מצוות העליה לרגל או ביקור במסגד כעבה  שלט בעת החאג' הולכים ורצים בין שתי תלוליות אלה כדבקות לסונה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.   

 


7- המקומות שבהם הופיע השטן לנביא אברהם עליו השלום כאשר עזב את אישתו הגר ובנו ישמעאל במטרה למנוע ממנו לקיים את הוראותיו של אללה יתעלה, אז הנביא אברהם עליו השלום זרק אבנים  לעבר השטן, בעת העליה לרגל לעיר הקדוש מכה המוסלמים זורקים אבנים לעבר עומדים במקומות אלה כדבקות בסונה של אברהם אביהם ולהביע את התנגדות לרצונות השטניים וציות לפקודותיו של אללה יתעלה.

 


8- החגים באיסלאם, ישנם שני חגים עיקריים המקובלים על כל המוסלמים הם: עיד אל-פיטר שהוא החג המציין את סיומו של חודש הרמדאן, חודש הצום המוסלמי, ומצוין לפיכך בשלושת הימים הראשונים של חודש שוואל, החודש העשירי בלוח המוסלמי, השני הוא עיד אל-אדחא (חג הקורבן), בחג זה חוגגים המוסלמים על אדיקותו של הנביא אברהים שנכון היה להקריב את בנו ישמעאל לאללה, בחג מקריבים המוסלמים בעל חיים בהודיה לאללה על שהציל את ישמעאל.
 

- המסגד של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בעיר מדינה, המסגד הזה נחשב למסגד הראשון שנבנה באיסלאם.
המסגד של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום באל-מדינה הוא השני מבין שניי המסגדים הקדושים (אל-מסג'יד אל-חראם ומסגד הנביא מוחמד עליו השלום).
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בנה את המסגד הזה  כשהגיע לא-למדינה להיות מקום עבדוה ומרכז ההוראה ולמידה למוסלמים וחבריו של הנביא כדי להפיץ את האיסלאם בכל רחבי העולם.
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " בין ביתי לבין הבימה של במסגד יש גינה מהגנים של גן העדן". (מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)
אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר גם כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " תפילה אחת במסגד שלי היא טובה יותר מאלף תפילות בכל מסגד אחר מלבד אל-מסג'יד אל-חראם."

 

המערה של חראא: ההר שבו היה הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מתמסר לעבדות אללה הבורא, במקום זה ירד המלאך ג'בריל עליו השלום עם ההתגלות על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.

 
 
-מסגד כיפת הסלע, הוא המסגד של הנביא אברהם עליו השלום בנה סביבו מקדש ומזבח, הנביא יעקב עליו השלום בנה את המסגד שלו קרוב למסגד כיפת הסלע לאחר שראה עמוד של אור מעל המקום הזה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום עלה לשמיים מעלה הסלע זה בליל העליה לשמיים.


 

מסגד אל אקצה בירושלים  

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ישתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן אל-מסג'יד אל-חראם אל מסגד אל-אקצה אשר נתנו ברכתנו על סביבותיו, למען נראה לו את אותותינו. הוא שומע ומבחין." (סורת המסע הלילי:1).
מסגד אלאקצה הוא ראשון משני כיווני התפילה באיסלאם ומקום המסע הלילי של הנביא מוחמד ומשם הוא עלה לשמים.
יתר על כן, הוא אחד המסגדים שהמוסלמים מבקרים בו. אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אל תצאו למסע חוץ משלושת המסגדים, המסג'יד אל-חראם במכה, המסג'יד של שליח אללה (מסג'יד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום באל-מדינה) ומסג'יד אלאקצה. (מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)
התפילה במסגד אל-אקצה היא שווה ערך לחמש מאה תפילות במסגדים אחרים, פרט ;למסגד הקדוש במכה  ומסגד הנביא באל-מדינה

 

 
האיסלאם וההון
כל העושר והנכס באיסלאם הם ברשותו של אללה יתעלה אשר הפקיד אותם בידי בני האדם  כדי לעזור להם בחיים ולהשקיע אותו  בדרכים מותרות, כגון כלכלת בני המשפחה שלו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום סיפר כי אללה יתעלה יחשב את בני האדם ביום תחית המתים על הכסף שלהם.
אללה יתשבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא יהיו מעשיכם טובים  רק תטו את פניכם לעבר המזרח או המערב. המעשים הטובים הם נחלת המאמין באללה וביום האחרון ובמלאכים ובספר ובנביאים, והמעניק מרכושו על –אף היותו אהוב עלי, לקרובי  המשפחה והיתומים והנזקקים ולהלך בדרכים ולקבצן, ולשחרר עבדים:והמקיימים את התפילה והנותנים זכאת, והמקיימים חוזים אשר התחייבו לקיימם, והעומדים בעוז רוח באסון ובצרה ולעת מלחמה – כל אלה, אמת בפיהם והם היראים." (סורת הפרה:177).

 


האיסלאם והאישה
האיסלאם רואה שהזכר והאישה מהווים  שני מינים, האיסלאם  רואה כי כיבוד האישה באיסלאם מעיד על האישיות הטובה, הנביא מוחמד עליו  ברכה ושלום  אמר " הטוב ביותר שבכם הוא הטוב לבני משפחתו" (צחיח אבן חבאן).
האיסלאם העדיף את האישה על פני האיש בהתנהגות טובה ולשמור על קשרים חזקים  איתה ולטפל בה, איש שאל את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום: מי הראוי בידידות הטובה שלי? הנביא מוחמד עליו השלום אמר: אמא שלך, האיש אמר: ומי עוד?, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: אמא שלך, האיש חזר על השאלה שלו: ומי עוד? הנביא עליו השולום  אמר:  אבא שלך" ( מסופר על ידי בוחארי).
האיסלאם ראה בנשים כאחיות לגברים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר " הנשים  הם האחיות של הגברים" (אבו דאווד).
 
נשים באיסלאם שווים לגברים באנושיות. הן לא מקור החטא או הסיבה לגרוש אדם הראשון  עליו  השלום  מגן עדן.
נשים שווים לגברים באינדיבידואליות. הן לא יאבדו את שמן ולא את שמות משפחותהן לאחר הנישואים.
 
-נשים באיסלאם שווים לגברים בכל הקשור לשכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא.
-נשים באיסלאם  שווים לגברים בשמירה על הכבוד והצניעות שלהן.
-נשים שווים לגברים בזכות לירושה כמו זו של הגברים.
-נשים שווים לגברים בזכויות המלאות שלהן לעשות כרצונם עם העושר והכסף שלהן.
-הנשים באיסלאם שווים לגברים בהתחייבותן לרפורמה של החברה.
-הנשים באיסלאם שווים  לגברים  בזכותן בחינוך.

האיסלאם והמין
דת האיסלאם אסרה לדכא את יצר המין בהיותה דת הטבע הבריאה התקינה שאינה מתנגשת עימו אלא מתיישרת עימו וממלא את צרכיו בהתאם לכללים הלכתיים שמבטיחים מילוי נכון והתרחקות מהחשקים השנואים. יצר זה יכול לשמש גורם להובלת אנשים לגיהנום באם נתקיים באופן לא הלכתי.  

דת האיסלאם הפכה את הנישואין לדרך הנכונה ביותר למילוי יצר המין. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שמסוגל להתחתתן ולא יתחתתן אינו שייך לי"
מטרת האיסלאם מאחורי הנישואין היא הרגיעה, היציבות הנפשית והסימפטית של שני בני הזוג. אללה יתברך שמו אמר: " מבין נסיו שברא לכם מעצמכם בנות זוג להתחתן, ויצר ביניכם חיבה ורחמנות, ואלה הם נסים בשביל בעלי השכל"  ( סורת א.רום : 21).
המטרה היא שכל אחד מבני הזוג ישמור על בן זוגו ולהימנע מללכת בדרך לא ישרה. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר: " הן כיסוי לכם ואתם כיסוי להן" ( סורת הפרה : 187).
האיסלאם הזהיר מפני מילוי יצר המין בדרך אחרת מהנישואין,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו השנגב " רחקו מן הניאוף, כי תועבה הוא, ורע מכל דרך" (סורת המסע הלילי:32).
 
התנהגות האיסלאם עם הבלתי מוסלמים
האיסלאם שמר על חייהם, רכושם וכבודם של הבלתי מוסלמים, דת האיסלאם אסרה את הפגיעה וקיפוח האנשים הבלתי מוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אין אללה אוסר עליכם ולעשות צדק עם אלה אשר לא יילחמו בכם בשל הדת ולא יגרשוכם ממושבותיכם. אללה אוהב את העושים צדק" (סורת העומדות למבחן:8).
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי קיפח בן חסות או שלל ממנו את זכותו, אני אעיד נגדו ביום תחיית המתים" (סונן אלביהקי).
 
 האיסלאם וכיבוד הדות השממיות האחרות  
האיסלאם ציווה על המוסלמים להאמין בשליחויותם של הנביאים שקדמו לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" זו טענות הניצחת, ואותה נתנו לאברהם כנגד בני עמו. אנו מרוממים במעלות את אשר נחפוץ. ריבונך חכם ויודע,* הענקנו לו את יצחק ויעקב והנחינו כל אחד מהם, ואת נוח הנחינו לפני כן. ומזרעו – את דוד ושלמה ואיוב ויוסף ומשה ואהרון – כך נגמול למיטיבים - * ואת זכריה ויוחנן וישוע ואליהו – כל אחד נמנה עם הישרים - * ואת ישמעאל ואלישע ויונה ולוט. כל אחד מהם רוממנו מכל שוכני העולמים,* - וגם כמה מאבותיהם וצאצאיהם ואחיהם. ובחרנו אותם והנחינו אותם אל אורח מישרים" (סורת המקנה:87-83).

 
מה אמר הקוראן הקדוש על הנביא משה עליו  השלום:  
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הזכר בספר את משה. הוא היה בר לבב והיה שליח ונביא" (סורת מרים: 51).
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אמר, משה, אני בחרתיך להיות מעל האנשים בשולחי אותך ובדברי אליך. אחוז באשר נתתי לך והיה במודים." (סורת ממרום החומה:144).
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " זאת ואף זאת: נתנו למשה את הספר למען יביא את מלוא חסדנו על עושי הטוב, ולמען יציג דבר על אופניו, ויביא הדרכה ורחמים למען יאמינו כי ייפגשו עם ריבונם." (סורת המקנה:154).
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " שלחנו את משה להביא את אותותינו – הוצא את בני עמך מחושך לאור והזכר להם את ימי אללה, כי בזאת צפונים אותות לכל אשר יאריך רוחו ויכיר טובה" (סורת אברהם:5).

מה אמר הקוראן הקדוש על הנביא ישוע ואמו מרים עליהם  השלום:  
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמרו המלאכים, מרים, אללה בחר בך וטיהרך ובחר בך להיות מעל נשות שוכני העולמים" (סורת בת עמרם:42).
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ישוע נמשל אצל אללה לאדם: הוא בראו מעפר ואחר אמר לו, היה! – והיה." (סורת בת עמרם:59).
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  הוי בעלי הספר, אל תפריזו בדתכם ואל תגידו דבר על אללה מלבד אמת. ישוע המשיח בן מרים אינו אלא שליח אללה ומילה מאתו אשר אותה הטיל אל מרים, ורוח מלפניו. על כן האמינו באללה ובשליחיו, ואל תגידו, שלושה הם, חדלו מזה למען ייטב לכם. אללה הוא רק אלוה אחד. ישתבח שמו וחלילה מהיות לו בן. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ, ואין סומך כאללה." (סורת הנשים:171).
 
 האיסלאם והמלחמה  
הלחימה באיסלאם נקראת בשם ג'יהאד, המובן הכללי של המונח ג'יהאד באיסלאם היא ההתנגדות לרצונות רוע של הנפש האנושי על ידי אילוץ הנפש לעשות את המעשים הטובים ולהימנע ממעשים רעים על פי יכולתו כדי להשיג את רצונו של אללה יתעלה.
ג'יהאד מצביע גם על הלחימה למען הפצת דתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, המשמעות הזאת של הג'יהאד באיסלאם אינה דבר שׁהמצא זה מקרוב אלא שהדבר הזה קיימת בכל הדות הקודמות.
הג'יהאד באיסלאם מחלוק לכמה סוגים כגון ההגנה על המוסלים מתקיפות אחרים שהנחשבה לזכות חוקית לכל האנשים מדתות שונות.
האיסלאם אסר את הלחימה במטרה להשיג אינטרסים של העולם הזה והפגנת שרירים והלחימה למען נקמה.האיסלאם קבע כללים אשר מסדרים את הלחימה ושבויי המלחמה והחלשים.

האיסלאם והסביבה
האיסלאם ציווה על המוסלמים לשמור על הסביבה ולהימנע מזיהום הסביבה הטבעית בכל פנים ואופן, האיסלאם ציווה על המוסלמים לשתול את העצים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המוסלמי ששותל עץ שממנו אוכלים העופות, בעלי חיים או בני אדם, אללה יגמול לו על זה תגמול צדקה". (צחיח אלבוח'רי).
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה למוסלמיים לסלק את הנזקים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " "הסרת נזק מהנתיב היא צדקה." (מסופר על ידי בוח'ארי).
דת האיסלאם מעודדת מניעת גישה מאלה אשר לקו במחלות ומגפות על מנת למנוע את התפשטות של המחלות אלה  לחברות אחרות וההגנה על חייהם של אחרים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אם אתה שומע על מגפה במיקום מסוים, אז אל תיכנס אליו, ואם זה במקום שאתם נמצאים בו, אז אל תצאו ממנו  "( מסופר על ידי בוח'ארי).  
הנביא מוחמד עליו  ברכה ושלום אסר את הריגת בעלי החיים והעופות, "מי שהורג את דרור בלי שום סיבה, היא בוכה לאללה ביום תחיית המתיים, 'הו אללה,פלוני הרג אותי ללא סיבה או תועלת!' " (מסופר על ידי אלנסאאי).
 
 
 
האיסלאם והניקיון
האיסלאם הוא דת של הניקיון, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הוי בני אדם, לבשו את בגדי חמודותיכם בכל מסגד, ואכלו ושתו, אך אל תתהוללו. אין הוא אוהב את המתהוללים"(סורת ממרום החומה:31).

האיסלאם הוא דת של טהרה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " ישאלוך על אודות הנידה, אמור, מטרד הדבר. פרשו מן הנשים לעת הנידה ואל תקרבו אליהן עד אשר ייטהרו, וכאשר ייטהרו, בואו אליהן כדרך שציווה אתכם אללה, אללה אוהב את החוזרים בתשובה, ואוהב את המיטהרים" (סורת הפרה:222).
 

הטהרה באיסלאם נחשבת לאחד התנאים לנכונות התפילה של המוסלמי שמקיים חמש פעמים ביום ובלילה, האיסלאם ציווה גם על המוסלמיים לרחץ את הגוף במלואו לאחר קיום יחסי מין ועודד את ההתרחצות המלאה לאחר לפני קיום חלק ממעשי הפולחן כגון תפילת יום שישי והעליה לרגל לעיר הקדוש מכה.
האיסלאם גם מעודד את המוסלמיים  לרחוץ את הידים לפני ואחרי אכילת הארוחות, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הברכה של המזון טמונה בריחצת הידיים לפני ואחרי אכילת הארוחות" (מסופר על ידי תירמזי).
האיסלאם מעודד  את חסידיו  לשמור על הפה והשינים נקיים. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "אילו אני מצאתי  שזה קשה לחסידים שלי, הייתי הורה להם לנקות את השיניים שלהם לפני כל תפילה." (מסופר על ידי בוח'ארי).
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה למוסלמים לטהר אותם מקומות שעלולים להיות מקום גדול של חיידקים ולכלוך, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "ישנם חמישה מעשים שהם מטבע המולד שבה אללה יתעלה ברא את האדם, ברית המילה, הסרת שיער הערווה, מריטת השיער מבית השחי, לקצר את השפם נטילת הציפורניים " (מסופר על ידי בוח'ארי).
 
האיסלאם והידע
דת האיסלאם מעודדת את כל האנשים לחפש ולהגדיל את הידע שלהם והזהיר מפני הבורות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוה המאימינים, כאשר אומרים לכם לפנות מקום ישיבה, פנו, ואללה יפנה לכם, וכשאומרים לכם לקום, קומו, ואללה ירומם במעלות את המאמינים אשר בכם ואת אלה אשר ניתנה להם הדעת. אללה מכיר את מעשיכם לפני ולפנים" (סורת המתנצחת:11).   
האיסלאם  רואה בשאיפה לחפש ללמוד את הידע כאמצע אשר מוביל לגן עדן, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שמבקש נתיב בחיפוש אחר הידע, אללה יקל לו את דרך שמובילה לגן עדן" (מסופר על ידי אבו דאוד).
האיסלאם אסר את סתירת הידע , הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שמסתיר ידע יזומם בזמם של אש ביום תחיית המתים" (צחיח בן חבאן).

 

האסלאם התייחס לחוקרים בהערכה גבוהה וקרא לכבד אותם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אינו מוסלמי, מי שלא מכבד את המבוגרים, מרחם על הצעירים או מכבד את המדענים" (מסופר על ידי אחמד).


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  הבהיר לנו את מעמדם של המדענים כאשר אמר " מידת הטובה של המדען על פני האדם הרגיל כמו מידת טובתי על הפחות ביתור שבכם" (מסופר על ידי תרמזי).

השפעת התרבות האסלאמית על המידע המודרני  
מי שמתבונן בשלבי ההתפתחיות של המידע המודרני יכח לדעת כי התרבות האיסלאמית תרמה בצורה ניכרת על ידי המדענים המוסלמים בבתקדמות המדע והטכנולוגיה, סידיו אחד המדענים המערביים אומר" העובדה היא שהעברים של ספרד היוו את המקור העיקרי של המחקר החדש של מערב אירופה".
הערבים הם אשר הניחו את היסודות של הציביליזציה מודרנית מתקדמת, מי שסוקר את  דף 180 במילון למונחים טכניים לתעופה והחלל" שמהווה את המדריך של מנהל האווירונאוטיקה והחלל הלאומי "נאס"א" , יסיק כי 60% של שמות הכוכבים המפורסמים נגזרים מהשפה הערבית.

 


הספרים ויצירותיהם של מלומדים מוסלמיים המוקדמים הוו את הטקסטים העיקריים שהמערב השתמשו בהם, בעיקר באירופים שהשתמשו בעבודות אלה בתקופת הרנסנס. רבים מהטקסטים האלה שימשו את המוקר היסודי של המחקרים באוניברסיטאות באירופה.  
המוסלמים התקדמו בכל התחומים הטכניים, מדעיים ואינטלקטואליים, שלהלן אנו  מזכירים כמה מהחוקרים המצטיינים בתחומים שונים.

 

-אלחורזמי נחשב לאחד המדענים אשר הצטיינו בתחומי מתמטיקה, אלגברה, לוגריתמים וגיאומטריה. הוא היה אולי אחד מגדולי המתמטיקאים שחיו אי פעם. הוא היה המייסד של מספר סניפים ומושגי יסוד של מתמטיקה. הוא היה גם המייסד של אלגברה.   

 -אלבירוני, אחד המדענים המוסלמיים החכמים בתחומים רבים כמו אסטרונומיה ומתמטיקה, המזרחן הגרמני סכאו אומר על  המדען המוסלמי אלבירוני: הוא אחד האינטלקטואלים הגדולים ביותר שחיו אי פעם".
 
כמוסלמים אנו אומרים כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הוא המנטליות הגדולה ביותר.
המדענים המוסלמים הניחו את היסודות של מדעי הרפואה והרוקחות, שהיוו את היסוד של מדעי הרפואה והרוקחות בעידן המודרני כגון הספרים של בן רשד ובן אלנפיס אשר גילה את מחזור הדם מזה מאות שנים לפני הארווי האנגלי והספרדי מייקל סרוטוס, ועמאר בן עלי אלמוסלי ועלי בן עיסא אלכחאל בתחום רפואת עיניים,  אל- חסן בן אל-הית'ם שהניח את היסודות של האופטיקה, ואלמנסורי ואבו בכר אלראזי בתחום הכירורגיה, ו מופק אל בגדדי ואבי-אל קאסם אל-זהראוי בתחום ריפוי השיניים אשר סיפר אנציקלפדיה  בת  שלושים חלקים עם תמונות המחשה שמבהירים כיצד משתמשים בכלי הניתוח.
ישנם הרבה מדענים מוסלמים אשר הצטיינו בתחומי הגאוגרפיה וגיאולוגיה כגון שריף אל אידריסי שהיה ממחה לסרטוט מפות גאוגרפיות אשר המציא מכשירי הניווט, יש הרבה מלומדים מוסלמים שהשתתפו ולקחו חלק בקידום ציביליזציה. מי שרוצה לדעת יותר, צריך לעיין בספרים שנכתבו באופן ספציפי בנושא זה. פעמים רבות, עבודות מחקר שנכתבו על ידי מוסלמים נגנבו ויוחסו לאחרים.
 

 

המעלות של המדע והתרבות של האיסלאם
דת האיסלאם מעודדת את בקשת הידע, המלומדים המוסלמים השתמשו בידע שלהם בעבר כדי לחזק את האימונה של האנשים בניגוד למרבית המלומדים של העידן הזה אשר השתמשו בידע שלהם כדי להחליש את אימונתם של האנשים.
המלומדים המוסלמים בעבר השתמשו בידע שלהם כדי לשרת את האנושות, בניגוד למרבית החוקרים היום שמשתמשים בידע שלהם למען ניצול האנשים וההשתלטות בהם.
מדענים בתקופה זו המציאו את הפצצות האטום והמימן וכלי נשק אחרים להשמדה המונית; לאחר מכן הם מנעו מאחרים להחזיק את כלי הנשק האלה בניסיון לשלוט ולנצל את העושר של העולם.
המלומדים המוסלמים הקדמונים הפיצו את הידע שלהם על מנת  שאנשים יכולים ליהנות ממנו, בניגוד לאחרים, אשר עשו את הידע שלהם כשליטה בלעדית לעצמם או עבור המדינה שלהם ומנועים מאחרים לרכוש אותו.
המלומדים המוסלמים הקדמונים שאפו להשיג את רחמיו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, בניגוד לחוקרים של היום שמנסים כמיטב יכולתם כדי ליהנות בצורה חומרי מהתגליות שלהם.  

 

חלק מהנסים של הקוראן הקדוש
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה אלוה אחד הוא, אין אלוה מבלעדיו, הרחמן והרחום.* בבריאת השמים והארץ ובחילוף היום ובספינות השטות בים, המובילות את כל המועיל  לבריות, ובמים אשר יוריד אללה  מן השמים ואשר יחיה בהם ארץ שנשמה, וביצורים מכל מין שהפיץ על פניה, ובכיוון משב הרוחות ובעננים הכפופים לדברו בין שמים וארץ – בכל אלה צפונים אותות למשכילים להבין" (סורת הפרה :164-163).

 

הקוראן הקודש הוא דבריו של אללה יתעלה אשר הורד על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום שאינו יודע לקרוא ולכתוב על מנת למנוע את האנשים מלהטיל ספק בשליחותו של הנביא מוחמד עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, גם אם יעשו בני האנוש והשדים יד אחת למען הבא כקוראן הזה, לא יוכלו להביא כמוהו, ולו גם יסייעו זה לזה" (סורת המסע הלילי:88).
הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום וחבריו היו עניים וחסרי הכל,ואללה יתעלה הורד על הנביא מוחמד פסוקים אשר עסקו בעבודות מדעיות מזה ארבע מאות שנים שהמדענים לא יכלו לגלות אותם אלא בעידן הנוכחי על ידי הציוד המתקדם.

הקוראן ותחילת היקום
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אללה בורא בראשית, אחר יברא בשנית, אחר תוחזרו אליו" (סורת הרומאים:11).
אללה קובע באופן ברור בפסוק זה שהוא אשר יצר והביא לקיום כל היצורים ביקום מאין. זה נאמר בקוראן, שהוא התגלות אלוהית מאללה. אללה מתאר את ראשית היקום בספרו הנשגב  :" הוא מחולל השמים והארץ, ובהחליטו לחולל דבר, רק יאמר לו, היה! והיה." (סורת הפרה:117).

 

אללה יתעלה הודיע לנו בפסוק זה שהיקום נוצר מאין, מה שהתרחש לפני יצירתו היא מהידע של העולם הבלתי נראה, שרק אללה יתעלה יודע. השכל אנושי אינו מסוגל להבין ולתפוס מהותה של תחילת היצירה, בני אדם יכול רק לייצר השערה ותאוריות הנוגעים לתופעות קוסמיות. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " לא הנחתי להם להיות עדים לבריאת השמים והארץ ולא לבריאתם שלהם, ולעולם לא הייתי לוקח את המתעים כעוזרי." (סורת הפרה:51).
אללה יתשבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:" האם לא יראו הכופרים כי השמים והארץ היו מקשה אחת, ואנו קרענו חלל ביניהם, ויצרנו כל חי מן המים? הלא יאמינו?"(סורת הנביאים:30).

 

פסוק זה מעיד באופן ברור כי היקום שאנו חיים בו נוצר על ידי אללה יתעלה וכי שיש לו תחילה, בתחילה אללה ישתבח שמו ברא את היקום כי מקשה אחת ולאחר מכן נקרע והפך לענן של עשן(שלב העשן), אללה יתעלה ברא את השמים והארץ מהעשן זה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, האומנם כופרים אתם בזה אשר ברא את הארץ ביומיים, ותצרפו לו מתחרים? הן זהו ריבון העולמים, אשר בהימלא ארבעה ימים הציב בה הרים נטועים איתן ונישאים מעליה, ונתן בה ברכה, וקצב חלק בתנובתה לכל דורש.* אז הרקיע אל השמים, והם קיטור, ואמר להם ולארץ, גשו הלום, אם מרצון ואם מאונס! אמרו, נבוא מרצוננו.* אז, ביומיים, גזר כי יהיו שבעה רקיעים, וגילה בכל את הצו המוטל עליו, ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים, וגוננו. כך תיכן האדיר והיודע" (סורת המוצגים אחד אחד:12-9).   
 

אסטרופיזיקאים מודרניים קובעים כי מקורו של תחילת בריאת היקום באה כתוצאה של מה שנקרא היום בשם "הפצוץ הגדול" , דבר שמעיד על כך שהיקום נוצר מאין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב :"  אז הרקיע אל השמים, והם קיטור, ואמר להם ולארץ, גשו הלום, אם מרצון ואם מאונס! אמרו, נבוא מרצוננו." (סורת המוצגים אחד אחד:11).

הפסוק זה מאשר כי השמיים במהלך השלבים המוקדמים שלהם היו כעשן; זה גם אושר על ידי המדע המודרני.
ד"ר ג'ורג גמאוו אמר " היקום היה מלא בגז מחולק באופן סדיר, המהלך של שנוי צורה גרעיני לכל הרכיבים נעשה על ידי הגז הזה".
 
 
הקוראן והתפשטות היקום
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " את השמים נטינו בעוצם ידינו. אכן רבה יכולתנו!" (סורת הזורות:47).
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם לא יראו הכופרים כי השמים והארץ היו מקשה אחת, ואנו קרענו חלל ביניהם, ויצרנו כל חי מן המים? הלא יאמינו?" (סורת  הנביאים:30).
אללה יתעלה אמר גם" ביום ההוא נגולל את השמים כגוויל ספר, וכשם שבראנו לראשונה כן נברא בשנית, כאשר הבטחנו. כך נעשה." (סורת הנביאים:104).
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב :"  אז הרקיע אל השמים, והםא קיטור, ואמר להם ולארץ, גשו הלום, אם מרצון ואם מאונס! אמרו, נבוא מרצוננו." (סורת המוצגים אחד אחד:11).
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום ההוא ישונו פני האדמה ויהיו כאדמה אחרת, והשמים אף הם, והברואים יעלו חשופים לנגד אללה האחד והמכניע תחתיו" (סורת אברהם:48).
פסוקים אלה מאשרים כי היקום שאנו חיים בו  מתרחב בחלל ברציפות, אם נעקוב אחרי התופעה זו, אנו נמצא כי ההתפוצץ של הכוכב הראשון על פי צוו של אללה יתעלה (שלב הקריעה) והפך לענן עצום של עשן (שלב העשן) שממנו נוצרו השמים והארץ (שלב הבאה לקיום), היקום המשיך להתרחב מאז רגע ההתפצצות אלא שההתרחבות זו תפסיק ברגע מסוים שאללה יתעלה לבדו הוא אשר יודע, לאחר מכן היקום יתמוטט ויהפוך לכוכב אחד בצורת הכוכב הראשון שממנו נבראו השמיים והארץ, הפיצוץ חוזר על עצמו ונבראים שמיים וארץ שונים מאלה של העולם הזה, ברגע זו תסתיים המסע של העולם הזה ויתחיל המסע של העולם הבא, כל השלבים האלה נזכרים בקוראן הקדוש מזה 1400 שנים!   
האסטרונומים גילו שהיקום נמצא בתנועה מתמדת, וכי הוא מתרחיב על ידי לימוד הגלקסיות והגופים השמימיים הרחוקים. האסטרונום האמריקאי וסטה סליפר מ ', שחקר את גלקסיות חוץ משביל החלב, אז מצא כי הגלקסיות האלה מתרחקות זה מזה במהירות רבה.

 

האסטרונום האמריקאי אדווין האבל אישר כי היקום מתפשט וכי הגלקסיות האלה מתרחקות זה מזה במהירות רבה ובאופן מתמיד. המדענים אשרו כי היקום מתרחב על ידי התרחקות הגלקסיות בצורה מתמשכת עד שכוח המשיכה תאבד את השליטה על כוכבי הלכת ויפרשו בחלל, דבר שיביא לסופו של העולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בהיבקע השמים,* ובהתפוצץ הכוכבים" (סורת ההבקעות:2-1).

הקוראן וגלגלי הרקיע
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה הוא אשר הגביה  את השמים בלא עמודים נראים לעין" (סורת הרעם:2).
מחקרים מודרניים של היקום מאשרים כי יש אנרגיה גדולה ונסתרת במרכיבים של החומר, אטום, מלקולה ובכל הגופים השמימיים אשר שולטת על פעולת בניית היקום ושומרת על קיומו עד  שירצה אללה יתעלה להרוס אותו ולשחזר אותו. מדענים גילו צורות שונות של אנרגיה חזקה הזורמת בשמים והארץ. אנרגיות אלה הן:
1-    אנרגיה גרעינית חזקה: אנרגיה זו מקשרת את חלקיקים לגרעין של האטומיים יחד; הכולל פרוטונים, אלקטרונים וניטרונים.
2-    אנרגיה גרעינית חלשה: היא אנרגיה גרעינית גורמת לצורות מסוימות של התפרקות רדיואקטיבית.
3-    אנרגיה אלקטרומגנטית: זוהי האנרגיה שקושרת את האטומים יחד בתוך המלקולות של החומר ומעניקה לחומרים השונים את התכונות והאופי שלהם.
4-    הכוח המשיכה: זוהי הצורה החלשה ביותר של האנרגיה ידועה לנו, אבל בטווח הארוך, הופך להיות הכוח הגדול ביותר ביקום , שכן שומר על  כל הגופים השמימיים במקומות הקבועים שלהם.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא אשר ברא את הלילה ואת היום ואת השמש ואת הירח. כל אחד משייט בגלגל הרקיע" (סורת הנביאים:33).
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " והשמש: היא נעה במסילתה עד התחנה אשר יועדה לה, כך תיכן האדיר והיודע.* וללבנה קבענו שלבים, עד כי תושב ותיעשה מקומרת כענף זקל זקן.* השמש לא תוכל להדביק את הירח, והלילה לא יקדים את היום, כולם משייטים בגלגל הרקיע" (סורת י.ס:40-38).
בפסוקים אלה אללה יתעלה קובע כי השמש נעה לכיוון מסוים. בעבר חשבו כי השמש עומדת במקומה ללא תנועה. קוסמולוגים מודרניים ואסטרונומים אישרו כי השמש נעה בכיוון מסוים. כל כוכבי הלכת במערכת השמש נעים בצורה דומה, המסלול של כדור הארץ הוא מרכז משותף למסלוליהם של כוכב הלכת, המדע המודרני לא גילה את העובדה הזו אלא במהלך המאה ה-20.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אשבע בשמים ובשביליהם!" (סורת הזורות:7).

 

בערבית המילה 'Hubuk'  זאת אומרת (נתיבי כוכבים)  אלא שישנם יותר ממשמעות אחת למילה זו:
שלמות ביצירה: אסטרונומים חושבים שישנם שתי מאות מיליארדים של גלקסיות ביקום (הידוע לאדם) וכשבעות מליארד טריליו כוכבים. הגלקסיות משתנות בגודל, הצורה, הצפיפות, המהירות שלה שבה נעה מסביב לציר הקבוע שלה, הגלקסיות משנות זו מזו בשלבי ההתפתחיות ובמספר הכוכבים והשוני בשלבי חייהם של הכוכבים האלה.
היא מלמדת גם על קשור הדדי מדויק, המספרים המדהים האלה של גלקסיות וכוכבים בחלק הידוע של היקום (שהם רק 10% מהיקום כולו) נזקקים לכוח ששומרת על הקשור ההדדי החזק והמדויק שלהם, אחרת היקום יקרוס, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " "אללה מחזיק בשמים ובארץ לבל יזועו, ואם יזועו, איש לא יחזיק בהם אחריו שקול דעת הוא וסולח." ( סורת היוצר :41  ) .
אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: "הוא אשר עשה את השמש לזרוח ואת הלבנה להאיר וקבע לה שלבים, למען תדעו את מניין השנים ואת החשבון. את כל אלה ברא אללה רק למען תתגלה האמת, והוא מציג את האותות אחד אחד לאנשים בני דעת." (סורת יונה: 5).
הדיקנות המושלמת בהבחנה בין האור היוצא מגוף זוהר ולוהט לבין האור מוחזר מהשמש על ידי גוף כהה וקר (כלומר הירח), אשר לאחר מכן בא לידי ביטוי באופן קבוע ויציב (על כדור הארץ) כבר נזכר בקוראן לפני יותר מאלף וארבעה מאה שנים! דבר שמוכיח כי הקוראן הוא התגלות אלוהית מעם אללה ישתבח שמו ויתעלה.
 
הקוראן והלחץ האווירי
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל אשר יחפוץ אללה להנחותו, יפתח את לבו לאסלאם, וכל אשר יחפוץ להתעותו, יעשה את לבו צר ודחוק, כמו לו ביקשוהו לטפס השמימה. כך ייסר אללה בעונש את אשר לא יאמינו" (סורת המקנה:125).
הפסוק הזה מדווח לנו כי העלייה לשמיים גורמת לקשיים בנשימה והרגשה של בשל הירידה של הלחץ האווירי ובכמות של החמצן, העובדה זו לא ניתנת להוכחה אלא על ידי העלייה לחלל! המדענים הוכיחו את העובדה זו לאחר שבני האדם למדו איך לעוף ולהגיע למרחקים גבוהים בשמים.
 

 

כאשר אדם עולה לשמיים מעבר לשמונה קילומטרים מעל פני הים, אז הוא נתקל בבעיות בנשימה וחוסר החמצן ולחץ אוויר נמוך. המדענים קוראים למחלה זו בשם היפוקסיה (חוסר החמצן) , בנוסף לבעיות של הירידה בלחץ האווירי שנקרה בשם דיסבאריזם, כתוצאה מזה הגוף לא יכול לבצע את התפקידים הנורמליים שלו, הדבר שמבהיר את קשיי הנשימה בעת העלייה להרים ללא ציוד של מונע את זה.
 הקוראן והחשיכה ברמות העליונות של חלל
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אפילו נפתח להם שער ברקיע ויעלו בו מעלה מעלה" (סורת אלחג'ר:14).
 
דמיות זה מדהים מאז שהוא מציג עובדה אוניברסלית שבני האדם היו בעבר בור של, וגילה רק בגיל של חקר החלל בשנתי השישים. כל היקום נבלע בחשכה. גלוי אור על פני כדור הארץ שנצפה למאתיים קילומטרים, מעבר לזה, השמש נראית כדיסק כחול. חושך הוא להיות עדים בכל כיוון, בשל הנדירות של חלקיקי אדי מים ואבק. רחוק הוא אללה מכל חוסר שלמות. הוא זה שהודיע לנו למציאות זו.

 

הדמוי הקוראני הזה מעורר את התמהון של בני האדם משום שהדבר הזה מהווה עובדה אוניברסלית שבני האדם לא ידעו אלא לאחר התקדמות מחקרי החלל בשנות השישים במאה שעברה כאשר המדענים גילו כי היקום מעוטף בחשיכה, הם גילו גם כי האור על פני כדור הארץ אינו עולה על מאתיים קילומטרים, מעבר לזה, השמש נראית כדיסק כחול למעט כמה נקודות אור כחול במקומות הכוכבים בשל הנדירות של חלקיקי אדי מים ואבק. השבח לאללה אשר דיווח לנו על העובדה הזאת מזה 14 מאות שנים!.

 הקוראן והאטום

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב : " לא תעסוק בדבר מן הדברים ולא תשמיע כל דבר קוראן, ולא תעבדו כל עבודה, בלא שנצפה בכם עושים זאת. דבר לא ייחבא מריבונך ולו כמשקל  גרגיר, לא בארץ ולא בשמים, ולא דבר קטן מזה ולא גדול מזה: הכל נרשם בספר ברור" (סורת יונה:61).  

 
בפסוק זה, אללה ישתבח שמו ויתעלה מבהיר לנו ששום דבר לא נסתר ממנו ביקום הזה, בעבר האמינו כי האטום היא הדבר הקטן ביותר בעולם הזה מבחינת המשקל והגודל, אלא שהמידע המודרני הוכיח כי אפשר לחלק את האטום כאשר המדענים גילו כי הגרעינים של חלק מהחומרים מתחלקים מאליהם ומיצרים חלקיקים בעלי תכונות חשמליות חיוביות (אלפא) כגון פרוטונים וחלקיקים בעלי תכונות חשמליות  שליליות (ביתא) כמו אלקטרונים וקרנים נקראים בשם (גאמא).

בשנת 1939, החוקרים הגרמנים באוניברסיטת ברלין האן ושטרסמן  גילו את פיצול האטום של האורניום.  בעתיד ועם התפתחות המחקר אפשר לגלות חלקיקים  דקים יותר.
 
הקוראן והמין האנושי
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בראנו את האדם מתמצית נוזל, מטין,* אחד עשינוהו זרע אשר הושם במקום מבטחים,* אחר יצרנו מן הזרע דם מעובה, ומן הדם המעובה יצרנו פיסה גולמנית, ומן הפיסה יצרנו עצמות וכיסינו את העצמות בבשר, אחר יצרנוהו בבריאה חדשה. יתברך אללה הטוב שבבוראים.* לאחר כל זאת יבואכם המוות,* ואחר יעוררוכם ביום תחיית המתים" (סורת המאמינים:16-12).

 

השלבים שהאדם עובר בבריאה:-
1-השלב הראשון: נקרא בשם שלב הטין שהוא מקור הבריאה של אדם הראשון עליו השלום אביהם של כל בני האדם, בפסוק שנזכר לעיל, אללה ישתבח שמו ויתעלה מבהיר לנו כי האדם נוצר בצורה נפרדת משאר היצורים האחרים.
- השלב השני : הוא השלב של טיפת הדם, שבאה כתוצאה של כניסת הזרע של הגבר לביצה של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " וכי הוא שברא את צמד המינים, זכר ונקבה,* מטיפה של זרע נשפך" (סורת הכוכב:46-45).
בשלב הזה, אם ירצה אללה יתעלה, הזרע של האישה מתערב עם הזרע של האישה ומתחיל השלב הראשון של בריאת האדם, ואם רצה אללה הזרע של הגבר לא יכול לחדור לביצית של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בראנו את האדם מזרע מהול, ולמען נסותו, עשינוהו שומע ורואה." (סורת האדם :2).

 

בשלב הזה נקבעים כל התכונות של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מוות לאדם! מה גדולה כפירתו!* וכי ממה בראו?* בראו מטיפת זרע ותיכן אותו" (סורת הזעיף פניו:19-17).
 

המין של העובר נקבע בשלב הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לאללה מלכות השמים והארץ, יברא את אשר יחפוץ, ויעניק בנות לאשר יחפוץ ובנים לאשר יחפוץ,* או ייתן להם משני המינים, בנים ובנות, ויעקר את אשר יחפוץ. יודע הוא ויכול." (סורת המועצה:50-49).

 
אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם " הוא הצר אתכם ברחם בצלם כחפצו, ואין אלוה מבלעדיו, האדיר והחכם" (סורת בית עמרם:6).
בשלב הזה אפשר שטיפת הדם המעובה תפול מהרחם של האישה על פי רצונו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "אללה יודע מה נושאת כל נקבה ברחמה, ומתי תקצר תקופת ההיריון ומתי תארך, והוא יודע את מידת כל דבר" (סורת הרעם:8).

 

אם ירצה אללה יתעלה טיפת הדם המעובה תדבק ברחם של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי האנשים, אם אינכם בטוחים כי לבסוף יעוררוכם לחיים, הנה אנו בראנו אתכם מעפר, אחר מטיפת זרע, אחר מדם מעובה, אחר מפיסת בשר, בין אם מוגמרת ובין אם לאו – כך נבהיר לכם זאת. נשאיר ברחם את אשר נחפוץ לזמן קצוב, ואז נוציאכם עוללים, אחר תגיעו לפרקכם. כמה מכם ייאספו אל אבותיהם, וכמה יגיעו אל הגיל האומלל אשר בו לא ידעו עוד את אשר ידעו לפנים, הנה לעיניך אדמה חרבה: אך נוריד עליה מים, ומיד תזוע ותירום ותצמיח כל מין נאה" (סורת העליה לרגל:6).
 
- השלב השלישי:  נקרא בשם שלב של טיפת דם קרושׁ, בשל העובדה שהיא מצרפת את עצמה לקיר של הרחם ומתחילה לקחת הזנה מהדם שלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " קרא בשם ריבונך אשר ברא,* ברא את האדם מטיפת דם מעובה" (סורת טיפת הדם:2-1).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם " הדימה אדם כי יניחוהו לנפשו?* הלא היה רק טיפה של זרע נשפך,* ואז היה דם מעובה, וכך בראו (אללה) ועיצבו" (סורת תחית המתים:38-36).
- השלב הרביעי: נקרא בשם "גוש הבשר", אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש "אחר יצרנו מן הזרע דם מעובה, ומן הדם המעובה יצרנו פיסה גולמנית, ומן הפיסה יצרנו עצמות וכיסינו את העצמות בבשר, אחר יצרנוהו בבריאה חדשה, יתברך אללה הטוב שבבוראים" (סורת המאמינים:14).

 

בשלב הזה העובר מתחיל לקחת את צורתו של אדם עד שיגיע לצורה האנושית האמיתית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אללה, דבר לא ייסתר ממנו בארץ ולו בשמים,* הוא הצר אתכם ברחם בצלם כחפצו, ואין אלוה מבלעדיו, האדיר והחכם." (סורת בית עמרם:6-5).
גם בשלב הזה אללה ישתבח שמו יפיח מרוחו בעובר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחר עיצבו ונפח בו רוח מרוחו, ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב, ואולם מה מעט מודים אתם" (סורת ההשתחוויה:9).
- שלב  בניית עצמות.
- שלב כיסוי העצמות עם בשר
ד"ר "כית' מור" אומר בספרו ( התפתחות האדם) : "אני לא מתקשה לקבל כי הדברים של הקוראן הקדוש כדבריו של אללה, התיאור של העובר בקוראן הקדוש מעיד על כך שהתיאורים האלה הושרו על מוחמד מעם אללה".
הקוראן והמצרים בין הימים
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הוא אשר שילח את שני הימים זה לקראת זה – האחד מתוק ומרווה, והאחר מלוח ומר – ושם מצר ביניהם ומחסום סגור ומסוגר" (סורת הפורקאן:53).


 

העובדה שהמים של האוקיינוסים לא מתערבבים אחד עם השני  התגלתה רק לאחרונה על ידי חוקרי המים, זאת בשל הכוח הפיזי שנקרא בשם (מתח שטחי) מכוון שההבדל בציפיפות מונע את התערבות המים, המים של הנהרים אשר שופכים בימים לא משפעים על המליחות של של ימי הים, למשל המים של נהר האמזונס שופכים לתוך האוקיינוס האטלנטי, ובכל זאת שומרים על תכונותיהם גם לאחר שזורמים למרחק של  200 מילים  

הקוראן והחושך של עומקי הימים
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " או (מעשיהם) כמחשכים במצולות ים אשר מעליו גל על גבי גל, ומעיליו עננים – שכבות מחשכים זו על גבי זו, אשר אם יושיט אדם את ידו בעודו בתוכן, כלל לא יראנה. אשר לא ייתן לו אללה אור, לא יהיה לו כל אור" (סורת האור:40).

 


דבר המדע המודרני הוכיח  כי התחתית של הים חשוכה מאוד, הסיבה לכך היא שקרנים של השמש לא יכולים להגיע אליה, העומקים של הימים נעים ממרחק של מאות שנים ועד 11034 מטרים, החושך בימים ובאוקיינוסים נמצא בעמוקים של 200 מטרים, בעומק זה, אין כמעט אור, בעומק של 1,000 מטרים אין אור בכלל, משום שרוב קרני השמש נקלטים על ידי המים בעומק של 100 מטרים. חלק זה של הים ידוע כחלק הזוהר. לאחר מכן 1% מקרני השמש נראים ב150 מטרים, ו0.01% מהקרנים ב200 מטרים.
שכבת האוזון באטמוספרה משקפת רוב קרני האולטרה סגולה, ואילו העננים משקפים 30% וסופגת 19% מקרנות אלה. רק 51% מקרנות אלו מגיעים לים. בין 3% ו30% מאור השמש משתקף על פני מי הים. אז כמעט כל שבעת הצבעים של ספקטרום האור נספגים בזה אחר זה ב200 מטרים הראשונים, מלבד האור הכחול.


הקוראן והגלים הפניים
המדענים גילו לאחרונה כי יש גלים פנימיים שמתרחשים על השטחים בין שכבות  המים של צפיפויות שונותף, הגלים הפנימיים אלה מכסים את המים העמוקים של הימים ואוקיינוסים בגלל הצפיפות הגבוהה יותר של המים העמוקים, גלים פנימיים נעים כמו גלי השטח ונשברים כמוהם בדיוק, אלא שלא ניתן לראות את הגלים הפנימיים על ידי העין המזוינת, אבל אפשר לזהות אותם על ידי לימוד שינויי הטמפרטורה או המליחות במקום מסוים.
 
 
לדוגמא, המים של הים התיכון הם חמים, מלוחים, ופחותים בצפיפות שלהם בהשוואה למים של האוקיינוס האטלנטי. כאשר המים של ים התיכון נכנסים לאוקיינוס האטלנטי באזור גיברלטר, הם נעים כמה מאות קילומטרים אל תוך האוקיינוס האטלנטי בעומק של כ 1000 מטרים עם חם, מלוחות וצפיפות פחותה .המים של הים התיכון מתייצבים בעומק זה. למרות הגלים הגדולים, זרמים החזקים וגאות ושפל בים אלה, הם לא מתערבבים או לעבור את המחסום הזה.

 

מידע זה כבר ידוע רק לנו בגיל הזה על ידי הטכנולוגיה המתקדמת והציוד המיועד  לצלילה במים העמוקים אלה,  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום חי  בסביבה מדברית רחוקה מהימים באופן שלא נסע על ידי הימים ו האוקיינוסים, הקוראן הקדוש דיווח לנו על העובדה זו והזכיר לנו מידע מפורט, דבר שמעיד  על האמיתות של הקוראן הקדוש.

 

הקוראן והיווצרות עננים וגשם
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא השולח את הרוחות לבשר על בוא רחמיו, וכאשר ישאו על כנפיהן עבים כבדי מים, נובילים אל ארץ שנשמה ונוריד עליה את המים ובהם נצמיח כל פרי למינהו. כך נוציא גם את המתים (חיים מקברם), אולי תיזכרו" (סורת ממרום החומה:57).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " שילחנו את הרוחות למען יטענו את העבים, והורדנו מן השמים מים והשקינו אתכם בהם, ולא בידכם אוצרותיהם" (סורת אלחג'ר:22).
 

המדע המודרני אישר את העובדות המדעיות שהוזכרו בפסוק הקוראני  שהרוחות נושאות את חלקיקי מים שהם עשירים במלח עד לאטמוספרה; חלקיקים אלה נקראים "מזלף" אשר אוספים את האדים וטיפות המים.

 

בעבר, התבשטה הטענה כי הגשם יורד מהשמים באופן ישר אלא שהמידע המודרני הוכיח כי  הרוחות מעוררות את העננים אשר מרימות את האדים מהימים והאוקינוסים ואוספות את העננים וימשיכו לעזן את העניים באדים אלה.

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה הוא השולח את הרוחות להעלות עננים, והוא מפזרם בשמים כאשר יחפוץ, ויעשה אותם פיסות פיסות, והנה טיפות הגשם יוצאות מתוכן לעיניך. כאשר יורידו אל אשר יחפוץ מבין עבדיו, מיד יימלאו גיל" (סורת הרומאים:48).
המידע המודרני הוכיח  את נכונות השלבים של היווצרות העננים אשר נזכרו בקוראן הקדוש, הרוחות נושאות את האדים העשירי בחלקיקי המלח לאטמוספרה; חלקיקים אלה נקראים "מזלף" אשר אוספים את האדים וטיפות המים.
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בספרו הנשגב " הלא תראה כי אללה יעלה עננים, אחר יחברם זה אל זה, ואז יערום אותם והנה יוצאות מתוכם טיפות הגשם לנגד עיניך, והוא מוריד ברד מן השמים, מתוך הררי ברד אשר בהם, ומכה בו את אשר יחפוץ ומטה אותו מעל אשר יחפוץ. אבחת הברק אשר בעננים כמעט שתסנוור את העין" (סורת האור: 43).
 
 
הקוראן ובעלי החיים
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " " במקנה צפון לקח לכם: מתוככי הדם והפרש שבקרביו נשקה אתכם חלב צח וערב לחך השותים" (סורת הדבורה: 66).
המזרחן מוריס בוכאי אומר על הפסוק הקוראני הזה" מנקודת מבט מדעית אין מנוס מלהיעזר במידע הפיסיולוגיה כדי להבין את המשמעות של הפסוק הזה. החומרים העיקריים האחראים על התזונה הכללית של הגוף באים כתוצאה של השנויים הכימיים שמתרחשים  בקרביים, חומרים אלה באים מתוך המעי וכאשר החומרים אלה מגיעים לשלב הנדרש במהלך אינטראקציה כימית בתוך המעי יוצאים שלה לקראת מחזור הדם.
פעולת ההעברה זו נעשית על ידי שתי דרכים, הדרך הראשונה היא הדרך הישרה על ידי מערכת הלימפה או בעקיפין על ידי  מערכת הובלת הדם בגוף אשר מוביל את החומרים האלה לכבד, שם הם עוברים שינויים ויוצאים לאחר מכן למחזור הדם בצורה זו.
המרכיבים של חלב המופרשים על ידי בלוטות החלב אשר מקבלות את התזונה על ידי המוצר של עיכול המזון שדרך מחזור הדם. הדם משחק את התפקיד של אספית החומרים של עכיול המזון והעברתם ל בלוטות החלב כפי עושה לכל איברי הגוף.
המידע זה נחשב היום לאחד ההישגים של הכמיה ו פיסיולוגיה, אני חושב כי הפסוק הקוראני אשר הצביע על העובדה נמדעית הזו מעידה על כך הקוראן הקדוש הוא דבריו של אללה ישתבח שמו ויתעלה.

הקוראן וההרים
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "הלא פרשנו את הארץ כיצוע,* וקבענו את ההרים כיתדות " (סורת החדשה:7-6).

 

המדענים מסבירים את החשיבות של ההרים כיתדות אשר מביאות ליציבות האדמה, הם אמרו: "ישנם שורשים  עומקים להרים מתחת לקרום האדמה שהעבי שלו נע מבין30  ק"מ לבין 60 ק"מ, דבר זה נודע על ידי מכשיר הססמוגרף שקבע כי ישנם שורשים להרים מתחת  לקרום האדמה ליציבות האדמה.
 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא קבע בארץ הרים הרים נטועים איתן לבל תנוע תחתיכם, ונהרות ושבילים למען תישירו לכת" (סורת הדבורה:15).
 

המדע מודרני מעיד על כך שהרים מפוזרים באופן שווה ומושלם עלי פני אדמות, דבר שמביא ליציבות האדמה במיוחד ההרים שנקראים בשם שרשרת הרים האסימארית שנמאת בכל יבשות העולם, השאלה עכשיו היא כיצד יכול אדם שאינו לא יודע לקרוא ולכתוב לדעת את העובדות האלה?

המים והחיים
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם לא יראו הכופרים כי השמים והארץ היו מקשה אחת, ואנו קרענו חלל ביניהם, ויצרנו כל חי מן המים? הלא יאמינו?" (סורת הנביאים:30).

 

המידע המודרני הוכיח כי המים נחשבים למרכיב היסודי של התא החי, לכן, המקרים הכימים בעידן המודרני הוכיחו כי המים הם המרכיב היסודי לכל פעולות האינטראקציה  בגופו של האדם, המים נחשבים לנוזל היחיד הקיים בכל התאים של היצורים החיים החיל מהחיידקים ועד היצורים הגדולים ביותר על פני האדמה.


 הקוראן וההרגשה
אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים באותותינו, אותם נצלה באש, וכל אימת שיכלה עורם בשריפה, נחליפנו בעור חדש, למען יטעמו את העונש. אללה הוא אדיר וחכם." (סורת הנשים).

המדען נאגאת'את נאגאמש אחד המדענים הבכירים של מידע האנטומיה אמר כאשר נודע לו על הפסוק שנזכר לעיל בעודו מדבר על  העצבים הקיימים מתחת לעור שאם נשרפים תסתיים ההרגשה בכאבים, הוא אמר: העובדה הזו נגלתה רק  על ידי המידע המודרני, לכן הדברים האלה הם דבריו של אללה יתעלה.
 
למה נוטרים איבה לאיסלאם?
אם  נהרהר בכל הדתות בעולם הזה, אז נמצא שהאיסלאם הוא הדת היחידה שהרבה אנשים נוטרים איבה כלפיה, השאלה הנשאלת כעת היא: למה הם נוטרים איבה לאיסלאם?
1-     הכופרים נוטרים איבה כלפי האיסלאם מכיוון שהיא הדת של הייחוד, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, התאמרו לצוות עלי לעבוד אחר זולת אללה, אתם הנבערים מדעת?" (סורת החבורות:64).
2-    הבורים נוטרים איבה כלפי האיסלאם מכיוון שהיא דת האמת והנטייה הטבעית אשר קורא לעבודתו של אללה יתעלה לבדו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  שא פניך אל הדת כחניף. זו יצירת אללה אשר יצר את האדם בה. אין לשנות את בריאת אללה. זוהי הדת הנכוחה, ואולם מרבית האנשים אינם יודעים"(סורת בני ביזנטיון:30).
3-    הרשעים נוטרים איבה כלפי האיסלאם מכיוון שהיא דת הצדק, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה מצווה לנהוג ביושר ולגמול חסד ולתת לקרוב המשפחה הנזקק, והוא אוסר על התועבה ועל המגונה ועל הרשעה. הוא דורש זאת מכם למען תיזכרו" (סורת הדבורה:90).
 4-  המבקשים להפיץ את השובבות ועוולה נוטרים איבה כלפי האיסלאם מכיוון שהיא דת הצדק כמו האיסלאם הוא הדת של צדק והרפורמה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בסםרו הנשגב " הם מבקשים למלא את הארץ חמס, ואולם אללה אינו אוהב את החומסים" (סורת השולחן:64).
5-  שולחי היד נוטרים איבה כלפי האיסלאם מכיוון שהיא דת השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הילחמו למען אללה באלה אשר יילחמו בכם, ואל תשלחו יד. אללה אינו אוהב את השולחים יד" (סורת הפרה:190).
6- הקיצונים נוטרים איבה כלפי האיסלאם מכיוון שהיא דת המתינות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כך עשינו אתכם אומה מן המיטב, למען תעידו על מעשי האנשים ולמען יעיד השליח על מעשיכם" (סורת הפרה:143).
7-  בעלי היצרים השטניים נוטרים איבה כלפי האיסלאם מכיוון שהיא דת הצניעות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " רחקו מן הניאוף, כי תועבה הוא, ורע מכל דרך" (סורת המסע הלילי:32).
8- אנשי שאיפות בעולם הזה נוטרים איבה כלפי האיסלאם מכיוון שהיא דת הרחמים וסולידריות אשר לוחמת בניצול העניים והחלשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אל תאכלו איש ממון אחיו בלא צדק ואל תשלשלוהו אל כיס השופטים למען תנגסו נתח מרכוש האנשים בפשע וביודעין" (סורת הפרה:188).
9- העוינים על האנושות נוטרים איבה כלפי האיסלאם מכיוון שהיא דת השוויון שלוחמת באפליה גזענית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " "הוי האנשים, בראנו אותכם מתוך זכר ונקבה, וחילקנו אותכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם. ואולם הנכבד מכולכם אצל אללה הוא הירא שבכם. אללה יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים" (סורת  החדרים:13).

למה אתה חייב להיות מוסלמי:
האיסלאם הוא הדת החותמת, האיסלאם מכיר בכל הדתות הקודמות בנגוד לשאר הדתות האחרות, היהודים אנים מודים בישוע עליו השלום בעוד שהנוצרים אינם מכירים בנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, אלא שהמוסלמים מאמינים בשליחותיהם של הנביאים הקודמים.
האיסלאם מחזק את הקשר בין האדם לבין אללה יתעלה בכל העניינים, האיסלאם הורד על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כדי להיות הדת של כל האנושות בנגוד לכל הדות הקודמות אשר היו קשורים לעמים מיוחדים בזמנים מסוימים כמו היהדות והנצרות.
האיסלאם הוא הדת שלא סולפה בנגוד לכל הדות הקודמות אשר סולפו וזיפו, מיכאל הרת אומר בספרו הגדולים: אין בהיסטוריה של השלחויות ספר שנשאר ללא סילוף או זיוף חוץ מהקוראן הקדוש שהורד על מוחמד עליו השלום.

האיסלאם היא דת מקיפה אשר מטפל בכל עניני החיים והדת, ההוגה ארת'ר האמלתון אומר: אם האנשים חיפשו את האמת, אז יכחו בעליל  כי דת האיסלאם נחשב לפתרון היחיד לכל בעיות האנושות.
האיסלאם מספק את הצרכים הרוחניים והפיזיים של האדם באופן נפלא,הנסיך תשרליז אומר כי האיסלאם מלמד אותנו דרכים חדשים לחיות ביחד בעולם הזה, אותו דבר חסר לדת הנוצרות, דת האיסלאם סירבה להפריד בין האדם לבין הטבע, הדת, המדע, השכל והחומר.
האיסלאם הוא דת הנטייה הטבעית שאינו מתנגד לשכל ולטבע הבריא, ליו תולסתוי אומר כי הלכת הקוראן תתפשט בכל העולם מכוון שתואמת לשכל והחוכמה".

הסיום
קורא יקר, האיסלאם הוא ההלכה המושלמת ביותר אשר מהווה חוקה של החיים המאושרים בעולם הזה ובעולם הבא, אתה עלול למצוא כמה חסרונות בהתנהגותם של כמה מוסלמים, אז אתה חייב לדעת כי הדברים האלה באים כתוצאה של בורותם או בגלל האימונה החלשה שלהם אשר הובילה אותם לעשות את המעשים המגונים האלה, קורא יקר את חייב שלא תשפוט את האיסלאם על פי התנהגותם של כמה מוסלמים,הסיפרון הקטן הקצר הזה נחשב לנקודת זינוק לחקור את דת האיסלאם שהיא דת האמת בעודך מוותר על כל הדעות הקודמות עם רצון אמיתי להגיע לדת האמת דרך אובייקטיביות.

 

 

 WWW.ISLAMLAND.COM


 

 


About the book:

המפתח להבנת האיסלאם

Download: